WhatsApp Danışma Hattı ! 0554 99848 22 | admin@arapcaogrenin.com

Nahiv

النَّحْو

            Ararpça’da, cümledeki her kelimenin görevinin, kelimelerin son harekelerinin tesbitinin ve i’râbının bilinmesini sağlayan kâideler bütünüdür.

            Sarf ve Nahiv ilimleri, birbirinden ayrılmayan, bir bütünü tamamlayan iki gramerin iki ayrı parçasıdır. Birini öğrenip diğerini öğrenmesek Arapça ilmi tamamlanmış olmaz. Biri et ise, diğeri kemiktir. 

            Merâhu’l Ervâh isimli eserde bu durum şöyle teşbih edilmiştir: 

اعْلَمْ أنَّ الصَّرْفَ أمُّ الْعُلوُمِ والنَّحْوَ أبوُها

           “Bil ki, Sarf ilimlerin anası, Nahiv de babasıdır.” Bir baba çocuklarını ıslah ettiği gibi; Nahiv de kelâmı ıslah eder. Bundan dolayı Nahv’e “ilimlerin babası” denilmiştir. Kelimesiz de kelâm olmayacağına göre; Sarf’a da “ilimlerin anası” denmiştir. Bu açıklamadan da anlaşılacağı gibi; Sarf, kelime bilgisi (morfoloji); Nahiv (sentaks), cümle bilgisidir.  

           Nahiv ilmi genel olarak dil yapısını göz önüne alır Bu yapının parçalarını çözümler. Arapçanın mizanı yani ölçüsü olan sarf ilmi ise kelimeleri , yan yana dizilişlerine bakılmaksızın tek tek ele alır. Aynı kökten türemiş farklı yapıları inceler.

           Nahiv cümlenin oluşum özelliklerini cümleyi oluşturan kelimelerin cümle içindeki fonksiyonlarını ve kelimelerin cümle içindeki dizilişlerini konu alan bir dil bilimi dalıdır. Batıda bu bilme sentaks denilir.

           Nahiv çalışmalarını yapan âlimler, âmil etken fikrinin Arap dilinin tabiatı ile ilgili bir durum olduğunu görmüşlerdi. Çünkü Arap dili mu’rab bir dildir. Yani Arapçada cümle içinde yer alan isimlerin ve muzari fiillerin, son harfleri kelimenin cümle içindeki fonksiyonuna göre değişmektedir. Nahiv çalışmalarını yapan âlimler, cümle içinde yer alan isim ve muzari fiillerdeki bu hareke değişiminin, kelimelerin birbirlerini etkilemesinden kaynaklandığını fark ettiler. Bu yüzden kelimenin son harfinin değişmesine neden olan kelimeye âmil(etkileyen unsur), son harfinin harekesi değişen kelimeye ise mamul(etkilenen unsur), bu etkinin sonucu olan hareke değişimine ise i’rab dediler. Yine cümle içindeki konumuna göre son harfinin harekesi değişen kelimelere mu’rab kelimeler demişlerdi. Bunun yanında cümle içinde yer alan bazı kelimelerin harekelerinin değişmediğini görmüşlerdi. Bu kelimelere mebnî kelimeler demişlerdi. Bu yüzden âmilin etkisiyle kelimenin son harfinin harekesinin değişmesine i’rab denilmektedir. î’rabın kelime anlamı bir şeye açıklık getirmektir. Istılahî anlamı ise kelimenin cümle içindeki fonksiyonuna göre kelimenin son harfinin harekesinin değişmesidir. İ’rabın faydasına gelince cümlenin anlamına açıklık ve vecizlik getirir ve kelimenin cümle içindeki fonksiyonunu açıklar.

          İrabın alametleri dörttür. Yani bir kelime cümle içinde yer alırken ya merfu konumunda ya mansûb konumunda ya mecrûr konumunda ya da meczûm konumunda bulunmaktadır. Bir kelimenin i’rabı ya hareke ile ya da harf ile olmaktadır.

           Biz de bu bölümde Arapça’nın cümle yapısını ayrıntılara girmeden anlatmaya çalışacağız.

Nahiv konuları:

 1. Kelime
 2. Marife-Nekre
 3. Nispet Ya’sı
 4. Cümle
 5. Soru Edatları
 6. Müennes-Müzekker
 7. Müfret-Tesniye-Cemi
 8. Zamirler
 9. İşaret isimleri
 10. İsm-i Mevsuller
 11. İzafet (İsim Tamlaması)
 12. Sıfat tamlaması
 13. Sayılar ve Sıra Sayıları
 14. Temyiz
 15. İnne ve Benzerleri
 16. Kene ve Benzerleri
 17. Mef’ûlû Bih
 18. Vasl ve Kat’ Hemzesi
 19. Lazım ve Müteaddi (Geçişli ve Geçişsiz) Fiiller
 20. Etken ve Edilgen (Malum ve Meçhul) Fiiller
 21. Fail ve Naibi Fail
 22. Merfu, Mansub ve Mecrur Kavramları
 23. Lafzî ve Takdiri İ’rab
 24. Mahalli İ’rab
 25. Muzarî Fiilin Halleri
 26. Tesniyenin İ’rabıArapça Öğrenin © Tüm hakları saklıdır.